Material pels docents

Curs al que va adreçada l’activitat

1r de batxillerat. Tecnologia industrial I.

Unitat didàctica

Circuits elèctrics.

Competències treballades

Contribució de l’activitat a les competències generals del batxillerat:

  • Competència comunicativa: amb l’adquisició i l’ús contextualitzat del vocabulari tecnològic específil. Així com l’utilització de les TIC com a mitja de comunicació audiovisual.
  • Competència de recerca: mitjançant activitats orientades a investigar per donar resposta a problemes plantejats.
  • Competència de la gestió i tractament de la informació: seleccionant les fonts i la informació correcta que sigui d’ajuda per solucionar un problema tecnològic.
  • Competència digital: capacitat de conèixer el maquinari, programari i les xarxes de comunicació per aconseguir uns objectius determinats.
  • Competència personal i interpersonal: abordar problemes de manera reflexiva i plantejar alternatives justificades.
  • Competència en coneixement i interacció amb el món: adquisició de coneixements sobre objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics, i desenvolupament de destreses tècniques i habilitats per manipular aparells i màquines amb precisió i seguretat.

Competències específics de la matèria:

  • Competència tecnològica: adquirir coneixements sobre objectes, processos i instruments. Resoldre problemes tecnològics amb creativitat i autonomia. Utilitzar la terminologia i simbologia adequades.
  • Competència en experimentació: capacitat per construir circuits aplicant les tècniques específiques que li són pròpies, manipular els materials i màquines necessàries i realitzar les proves de funcionament.
  • Competència en modelització i simulació: capacitat de crear simulacions de circuits amb programes informàtics per tal de simular el seu funcionament.

Temporització

Contingut Temporització Lloc de realització
Lectura del resum executiu. 5′ Aula
Lectura de la presentació del tema i recerca de més informació. 20′ Aula
Descàrrega i configuració del software IDE per realitzar la pràctica. 10′ Casa
Lectura de la introducció de la pràctica. 5′ Casa
Recerca, pràctica i estudi de com fer circuits amb el simulador Fritzing. 15′ Casa
Realització de la pràctica 1 i gravació amb vídeo. 15′ Aula
Representació de l’esquema del circuit de la pràctica 1. 10′ Aula
Realització de la pràctica 2 i gravació amb vídeo. 10′ Aula
Realització de la pràctica 3 i gravació amb vídeo. 15′ Aula
Representació de l’esquema del circuit de la pràctica 3. 10′ Aula
Realització de la pràctica 4 i gravació amb vídeo. 20′ Aula
Representació de l’esquema del circuit de la pràctica 4. 15′ Aula
Reflexió sobre les dificultats trobades i com s’han solucionat. 10′ Casa
TOTAL 2h 40′ 2h Aula 30′ Casa

 

Indicacions per a l’avaluació

Continguts Criteris d’avaluació
Identificació dels elements d’un circuit elèctric. (C) Identificar els elements de circuits elèctrics donats.
Interpretació de plànols i esquemes.(C)  Interpretar els esquemes i plànols dels diferents circuits elèctrics facilitats.
Representació esquematitzada de circuits utilitzant la simbologia adequada.(P) Utilitzar adequadament la representació gràfica de circuits elèctrics i electrònics aplicant correctament la normalització i la simbologia i emprant instruments de dibuix i aplicacions informàtiques.
Muntatge, experimentació i simulació de circuits elèctrics bàsics.(P)  Muntar, experimentar i simular circuits elèctrics a partir d’esquemes, amb autonomia i seguretat.
Seguiment de les pautes d’utilització dels dispositius (A) Manipular amb seguretat i responsabilitat els diferents dispositius.

Rúbrica d’avaluació

Categoria Nivell avançat Nivell mig Nivell bàsic
Pràctiques  

S’han realitzat totes les pràctiques que es demanaven i s’han presentat els vídeos corresponents.

 

S’han realitzat gairebé totes les pràctiques demanades amb el vídeo corresponent.  S’han realitzat menys de la meitat de les pràctiques i algunes li falten els vídeos.
Circuits  S’han realitzat els circuits elèctrics de les pràctiques 1, 3 i 4 amb la correcta representació dels elements que actuen, així com les connexions establertes.  S’han realitzat els circuits elèctrics de gairebé totes les pràctiques demanades. Hi ha alguns errors a la representació dels elements que actuen, així com les connexions establertes.  S’han realitzat els circuits elèctrics de una o cap de les pràctiques demanades. Hi ha bastants errors a la representació dels elements que actuen, així com les connexions establertes.
Reflexió S’ha reflexionat sobre la dificultat o facilitat per realitzar l’activitat amb justificacions i explicant com s’han solucionat els problemes trobats.  S’ha reflexionat sobre la dificultat o facilitat per realitzar l’activitat però no explica com s’han solucionat els problemes trobats.  No s’ha reflexionat massa sobre la dificultat o facilitat per realitzar l’activitat i no explica com s’han solucionat els problemes trobats.
Manipulació S’ha manipulat el material donat amb seguretat i s’han seguit les instruccions donades per realitzar la pràctica correctament.  S’ha manipulat el material donat amb seguretat, tot i que no s’han seguit les instruccions donades per realitzar la pràctica en tot moment.  A vegades no s’ha manipulat el material donat amb seguretat, i no s’han seguit les instruccions donades per realitzar la pràctica en tot moment.
Recerca S’ha realitzat recerca de fonts fiables per tal de solucionar els problemes apareguts o per tal d’investigar més sobre un tema.  S’ha realitzat recerca de fonts no massa fiables per tal de solucionar els problemes apareguts o per tal d’investigar més sobre un tema. No s’ha realitzat recerca per solucionar els problemes apareguts o per tal d’investigar més sobre un tema.

Solucionari dels esquemes realitzats amb el software Fritzing

Pràctica 1:
Pràctica 1 solució_2Pràctica 1 solució

Pràctica 3

Pràctica 3 solució_2Pràctica 3 solució

Pràctica 4

Pràctica 4 solució_2Pràctica 4 solució

Bibliografia complementària

Currículum batxillerat – Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183: http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/48241f13-38d7-40cc-b24c-9e3f79bc851f/tecnologia_industrial.pdf

Anuncios